Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez

adwokat Ewę Gromadę

 

 

§ 1

Definicje

 1. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 2. Klient – podmiot, na rzecz którego adwokat Ewa Gromada świadczy usługi wymienione w § 3.
 3. Usługodawczyni – adwokat Ewa Gromada
 4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.adwokatgromada.pl
 5. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną jednej z usług wymienionych w § 3
 6. Wiadomość – zapis informacji przekazanych przez Klienta przy pomocy elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, w celu kontaktu z Usługodawczynią, w szczególności poprzez e-mail, skype lub inny podobny sposób komunikacji.

 

 § 2

Dane podstawowe o usługodawczyni

 1. Za pośrednictwem Strony adwokat Ewa Gromada informuje o prowadzonej działalności gospodarczej na życzenie Klienta usług są świadczone drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Adwokat Ewa Gromada:
 3. używa tytułu zawodowego adwokata, przyznanego jej w Polsce
 4. jest członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie
 5. została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacją w Warszawie pod numerem 5522
 6. obowiązują ją zasady etyki zawodowej określone w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (uchwala Naczelnej Rady Adwokackiej z 10 października 1998 r. nr 2/XVIII/98 z późn. zm.). Zbiór dostępny jest pod adresem http://www.nra.pl/dokumenty/Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_jednolity.pdf
 7. Podstawowe informacje prowadzonej przez adwokat Ewę Gromadę działalności gospodarczej:
 8. działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. działalność gospodarcza prowadzona jest pod firmą: adwokat Ewa Gromada kancelaria adwokacka
 10. adres prowadzenie działalności gospodarczej: ul. Hynka 6/14, 80-465 Gdańsk
 11. NIP: 5832917467, REGON: 362280364
 12. adres poczty elektronicznej: biuro@adwokatgromada.pl
 13. telefon: 665 04 03 70

 

 § 3

Usługi

 

 1. Usługodawczyni świadczy drogą elektroniczną usługi doradztwa prawnego polegające na:
 2. udzielaniu porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej
 3. sporządzaniu opinii prawnych i przesyłaniu ich do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub urządzeń służących do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych
 4. sporządzaniu pism procesowych oraz innych pism w sprawach, w których Usługodawczyni nie jest pełnomocniczką Klienta i przesyłaniu ich do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub urządzeń służących do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych
 5. sporządzaniu projektów umów i regulaminów oraz przesłaniu ich do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub urządzeń służących do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych
 6. Usługodawczyni świadcząc pomoc prawną w sposób tradycyjny korzysta także z elektronicznych form komunikacji, co sprawia, że usługi te są częściowo świadczone drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności komunikacji z Klientem, informowania o stanie jego sprawy (np. przekazywanie skanów uzyskanej korespondencji) oraz przekazywania efektów pracy Usługodawczyni (np. projektów pism procesowych)
 7. Usługi świadczone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w zakresie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy stronami umowy.

 

§ 4

Zawarcie umowy i jej treść

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy strony umowy dojdą do porozumienia, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, co do wszystkich istotnych elementów umowy, w szczególności zakresu świadczonej usługi oraz wynagrodzenia Usługodawczyni
 2. Klient może żądać jednoznacznego potwierdzenia treści umowy zawartej pomiędzy stronami. Potwierdzenie może nastąpić w drodze wiadomości e-mail lub poprzez osobisty odbiór przez Klienta w siedzibie Usługodawczyni.
 3. Niemożliwym jest korzystnie z usług, o których mowa w § 3 w sposób anonimowy.
 4. Informacje dotyczące określonej usługi, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 tekst jednolity z późn. zm., dalej: „ustawa o prawach konsumenta) Usługodawczyni przekazuje Klientowi indywidualnie w trakcie rokowań, prowadzących do zawarcia umowy w sposób określony w ust. 1.

 

§ 5

moment wykonania usługi

Za moment wykonania usługi uważa się chwilę, w której Usługodawczyni wprowadzi do systemu teleinformatycznego odpowiednie dane, w szczególności wyśle e-mail z załączonym do niego plikiem zawierającym materialny substrat usługi np. zamówioną opinie prawną.

 

§ 6

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Klient musi mieć dostęp do Internetu oraz możliwość korzystania z przeglądarki internetowej.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia działalni Strony. Więcej informacji o plikach cookies można uzyskać zapoznając się z polityką prywatności, dostępną na stronie www.adwokatgromada.pl
 3. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawczyni zbierają oraz przetwarzają dane osobowe. Informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać zapoznając się z polityką prywatności, dostępną na stronie www.adwokatgromada.pl

 

§ 7

Zakaz dostarczania treści o charakter bezprawnym

Klient zobowiązany jest się nie dostarczać Usługodawczyni treści o charakterze bezprawnym. Udostępnienie Usługodawczyni informacji o określonych bezprawnych działaniach nie jest dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest skontaktować się drogą mailową z Usługodawczynią oraz opisać zaistniały problem.
 2. Usługodawczyni rozpatruje reklamację w przeciągu miesiąca, informując w tym czasie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 4 ust. 1. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 przed upływem tego terminu.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zawartą umowę traktuje się jako niebyłą, a Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych kosztów związanych z zawarciem umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Usługodawczyni zwraca mu uiszczone wynagrodzenie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym wypadku Klient nie ponosi kosztów zwrotu uiszczonych przez niego środków.
 3. W przypadku, gdy Klient żąda wykonania usługi przed upływem terminu określonego w ust. 1, wówczas w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek ponieść koszt dotychczas wykonanej usługi lub części usługi.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować o tym Usługodawczynię w sposób jednoznaczny (np. pisemnie, e-mailem, telefonicznie). Klient może w tym celu skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, określonego ustawą o prawach konsumenta i zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

 

§ 10

Informacja o zagrożeniach związanych z świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną związane jest w szczególności z ryzykiem:
 2. utraty danych, w tym danych będących substratem świadczonej usługi, w szczególności na skutek awarii sprzętu komputerowego, z którego korzysta Klient oraz instalacji złośliwego oprogramowania;
 3. instalacji na urządzeniach Klienta złośliwego oraz inwigilującego oprogramowania;
 4. uzyskania dostępu do danych, w tym danych będących substratem świadczonej usługi przez osoby niepożądane, w szczególności na skutek celowych działań osób trzecich;
 5. próbami wyłudzenia danych poufnych przez nieuprawnione do tego osoby trzecie, w szczególności poprzez stwarzanie pozorów uprawnionego dostępu do danych;
 6. Usługodawczyni nie odpowiada za skutki utraty przez Klienta danych będących substratem świadczonej usługi jak również skutki uzyskania dostępu do danych przez osoby trzecie, po tym, jak dane zostaną przesłane do Klienta.
 7. W przypadku utraty danych przez Klienta Usługodawczyni nie jest zobowiązana do ponownego przesłania tych danych.
 8. Usługodawczyni nie odpowiada za skutki instalacji na urządzeniach Klienta złośliwego oraz inwigilującego oprogramowania, także w przypadku gdy program taki został nieumyślnie wysłany przez nią.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się przepisu powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle umów zawieranych droga elektroniczną z Usługodawczynią będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawczyni.
 3. Strony przed skierowaniem sprawy na drogę sądową będą dążyć do ugodowego zakończenia sporu. Jednym ze sposobów zakończenia sporu jest skorzystanie z pomocy mediatora.

 

 

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat: adwokat Ewa Gromada kancelaria adwokacka, ul. Hynka 6/14, 80-465 Gdańsk, e-miał: bouro@adwokatgromada.pl

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Kontakt
Powrót do góry